Kokybės garantas „Made by hansgrohe“

Garantija

Pagrindinė įmonės „Hansgrohe“ politikos sudedamoji dalis – savo klientams visada pasiūlyti aukščiausią kokybę. Todėl daugumai savo produktų vartotojams savanoriškai suteikiame penkerių metų gamintojo garantiją. Reikalavimai ir išsami informacija pateikiama tolesnėse garantijos sąlygose.
5 metų gamintojo garantija „hansgrohe“ produktams

I. Bendroji informacija

„Hansgrohe“ gamintojo garantija taikoma „Hansgrohe“ produktų vartotojams kartu su įstatymuose numatytomis vartotojo teisėmis, kurios vartotojui priklauso pardavėjo atžvilgiu. Jos galiojimas neturi įtakos įstatymuose numatytoms privalomoms atsakomybės nuostatoms, pvz., Vokietijos įstatymo dėl atsakomybės už produktus galiojimui, kai dėl „Hansgrohe“ įmonės ar jos subrangovų kaltės tyčia arba dėl neapdairumo atimama gyvybė, sužalojamas kūnas ar pažeidžiama sveikata.

Šioje gamintojo garantijoje Vartotojas reiškia kiekvieną fizinį asmenį, kuris yra produkto savininkas, produktą įsigijęs be tikslo jį perparduoti ar sumontuoti tretiesiems asmenims pagal savo ūkinę ar individualią veiklą. Pirmasis klientas - tai Vartotojas, kuris pirmasis produktą įsigijo iš įmonės „Hansgrohe“, prekybos atstovo arba kito fizinio ar juridinio asmens, parduodančio ir montuojančio šiuos produktus pagal savo ūkinę arba individualią veiklą.

II. Garantijos apsauga

Taikoma „Hansgrohe“ produktams, tik pateikus pirkimo dokumentą:
„Hansgrohe“ garantuoja Vartotojams, kad produktuose nėra medžiagos, gamybos ir konstrukcijos trūkumų. Mokslo žinios ir technologijos pagaminimo momentu yra lemiami veiksniai. Jau tuo momentu produktas turi turėti žalą sukėlusį trūkumą. Reikalavimai atlyginti padarytą žalą arba su atsakomybe už produktus susiję reikalavimai tenkinami tik pagal privalomus įstatymų reikalavimus.

a. Ši garantija galioja visiems b. punkte neišvardytiems „hansgrohe“ produktams 5 metus nuo datos, kada produktą nusiperka Pirmasis klientas, bet ne ilgiau kaip 6 metus nuo pagaminimo. Garantijos trukmė neprailginama atlikus paslaugų pagal šią garantiją, ypač jei produktas buvo taisomas ar keičiamas. Tokiais atvejais garantijos trukmė taip pat nepradedama skaičiuoti iš naujo.

b. Galioja „hansgrohe“ elektroniniams komponentams ir produktams „iBox Hub“ (prekės Nr. 25020190), „RainButton“ (prekės Nr. 25010000 – 25019000 ir 25010700 – 25019700) ir „Pontos Scout“ (prekės Nr. 15887000), kuriuos Pirmieji klientai įsigijo po 2020.01.01 (pagal pirkimo čekį). Pirmajam klientui, įsigijusiam II.b punkte nurodytus arba šiai prekių grupei priskiriamus produktus, „hansgrohe“ suteikia 2 metų trukmės garantiją, galiojančią nuo datos, kada produktą nusiperka Pirmasis klientas, bet ne ilgiau kaip 3 metus nuo pagaminimo.

Garantijos trukmė neprailginama atlikus paslaugų pagal šią garantiją, ypač jei produktas buvo taisomas ar keičiamas. Tokiais atvejais garantijos trukmė taip pat nepradedama skaičiuoti iš naujo.

III. Raštiškas pranešimas apie trūkumą

Šios garantijos suteikiamomis teisėmis Vartotojas gali pasinaudoti pateikęs raštišką pranešimą apie trūkumą įmonei „Hansgrohe“ arba prekybos atstovui, iš kurio produktą pirko Pirmasis klientas. Keliama sąlyga, kad Vartotojas apie trūkumą turi pranešti per du mėnesius nuo tada, kai jį pastebėjo ar turėjo pastebėti. Vartotojas turi įrodyti, kad garantija nėra pasibaigusi (pavyzdžiui, pateikti Pirmojo kliento pirkimo dokumentą). Jeigu reikia, įmonė „Hansgrohe“ turi teisę garantijos laikotarpį sutrumpinti pagal pagaminimo datą.

IV. Paslaugos pagal garantiją

Įmonė „Hansgrohe“ nusprendžia, ar produktą taisyti, ar pakeisti, ar Vartotojui grąžinti produkto pirkimo kainą.

Paprastai produktą su trūkumais Vartotojas, gavęs išankstinį „Hansgrohe“ sutikimą, atiduoda taisyti kvalifikuotam vietiniam meistrui. Tokiu atveju pagal garantiją pristatomos reikalingos atsarginės detalės. Jeigu įmonė „Hansgrohe“, informuodama raštu, nusprendžia produktą taisyti pati, ji dengia iškilusias atsarginių detalių, montavimo ir kitų darbų sąnaudas bei visas produkto transportavimo ar siuntimo išlaidas. Vartotojas turi suteikti prieigą prie produkto.

Keitimo atveju senasis produktas nemokamai pakeičiamas nauju tos pačios rūšies, kokybės ir to paties modelio produktu. Jeigu, gavus raštišką pranešimą apie trūkumą, atitinkamas produktas nebegaminamas, įmonė „Hansgrohe“ turi teisę pateikti panašų produktą.

Produktą transportuoti ar siųsti įmonei „Hansgrohe“ ar prekybos atstovui arba jį atsiimti, išmontuoti ir vėl sumontuoti ar imtis bet kokių ypatingų priemonių galima tik gavus išankstinį „Hansgrohe“ sutikimą. Jeigu įmonė „Hansgrohe“ pritaria, kad būtų imtasi planuojamų priemonių, ji padengia priemonių vykdymo sąnaudas. Jeigu nesusitarta kitaip, Vartotojas įsipareigoja naują produktą atsiimti iš artimiausio „Hansgrohe“ prekybos atstovo.

Jeigu įmonė „Hansgrohe“ nusprendžia grąžinti produkto pirkimo kainą ir šį sprendimą patvirtina raštu, Vartotojas produktą atiduoda, o „Hansgrohe“ jam grąžina sumokėtą pirkimo kainą.

V. Garantijos sąlygos ir išimtys

Ši garantija galioja su sąlyga, kad produktas buvo sumontuotas ir prižiūrėtas remiantis naudojimo instrukcija ir pripažintomis technikos taisyklėmis (pvz., parengtomis besispecializuojančios įmonės ar įgalioto prekybos atstovo), buvo laikytasi naudojimo instrukcijų ir produktas naudotas pagal „Hansgrohe“ techninius reikalavimus ir priežiūros nurodymus.

Į šias sąlygas įeina reikalavimai, kad tiekiamo vandens vamzdžiai prieš montuojant produktą arba baigus statybos darbus būtų tinkamai praplauti pagal galiojančias nuostatas, kad montuojant būtų remtasi pateiktais brėžiniais, kad būtų patikrinta, ar vandentiekio darbinis slėgis atitinka techninius reikalavimus ir t.t.

Montavimo instrukcijos ir naudojimo bei priežiūros informacija pateikiama kartu su kiekvienu produktu ir interneto svetainėje www.hansgrohe.com.

Garantija netaikoma:

 • susidėvinčioms dalims, pvz., tarpinėms, jeigu jos susidėvėjusios;
 • dužioms dalims, pavyzdžiui, stiklui ar lemputėms, jeigu jos sudužusios;
 • išnaudojamoms medžiagoms, pvz., baterijoms, filtrams ar oro pūstuvams; jeigu jos išnaudotos;
 • „Hansgrohe“ produktams su smulkiais numatytų savybių nuokrypiais, jeigu jie neturi įtakos produkto naudojimo vertei;
 • atsiradus nešvarumų, vandens nuosėdų, ypač karšto vandens nuosėdų, kalkių nuosėdų, klaidingai eksploatavus ir prižiūrėjus produktą, produktą pažeidus kenksmingomis aplinkos sąlygomis, chemikalais, valikliais;
 • produktams, kurie sugadinti pirkinio montavimo, transportavimo ar bandomojo paleidimo metu;
 • žalai, kurią sukėlė brokuotas „Hansgrohe“ produktas;
 • parodos eksponatams, ekspozicinėms prekėms ir atsarginėms dalims.

Garantija nutraukiama:

 • nesilaikant pateiktos arba interneto svetainėje www.hansgrohe.com esančios montavimo, priežiūros ir naudojimo instrukcijos;
 • jei produktą sumontavo, taisė, remontavo ar prižiūrėjo ne kvalifikuotas specialistas;
 • jei produktas pažeistas dėl pardavėjo, montuotojo ar trečiojo asmens kaltės;
 • jei produkto gedimas susijęs su normaliu susidėvėjimu ar tyčiniu sugadinimu (kai žala padaroma dėl aplaidumo, kaltė nustatoma solidariai);
 • produktą netinkamai sumontavus arba pradėjus naudoti;
 • produktą nekokybiškai arba klaidingai sutaisius;
 • jei produktas buvo arba yra naudojamas ne pagal numatytą paskirtį;
 • jei produktas pažeistas dėl nenugalimos jėgos sąlygų ar stichinių nelaimių, ypač potvynių, gaisrų, šalčio ir t.t.

VI. Garantijos netaikymas

Paaiškėjus, kad produkto trūkumas neatitinka garantijos sąlygų, produkto siuntimo ir transportavimo išlaidas turi padengti pats Vartotojas. Be to, Vartotojas turi padengti produkto tyrimo sąnaudas, įskaitant visas darbo sąnaudas, ir produkto išmontavimo ir sumontavimo sąnaudas. Jeigu Vartotojas informuojamas, kad garantija netaikoma ir kokios numatomos preliminarios taisymo sąnaudos, bet Vartotojas pageidauja, kad produktas būtų sutaisytas, papildomai jis turi padengti visas atsarginių detalių ir darbo sąnaudas.

Jeigu pardavimo metu produktas trūkumo neturėjo, kiekvienu atskiru atveju „Hansgrohe“ geranoriškai sprendžia, ar trūkumą pašalinti. Tokiu atveju Vartotojas neturi teisės reikalauti pašalinti trūkumą.

VII. Įstatymų numatytos teisės

Vartotojui priklauso ne tik šioje garantijoje, bet ir įstatymuose numatytos teisės. Ši garantija šių teisių, kurios tam tikromis aplinkybėmis Vartotojui gali būti palankesnės, neriboja. Taip pat ši garantija neturi įtakos teisėms, kurias Pirmasis klientas ar, prireikus, Vartotojas gali pareikšti pardavėjui, iš kurio Pirmasis klientas įsigijo produktą.

VIII. Garantijos vykdymo vieta, teismo vieta ir taikoma teisė

Šiai garantijai galioja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus 1980 m. balandžio 11 d. JT Vienos konvenciją dėl prekių pardavimo. Garantijos įsipareigojimų vykdymo vieta - Šiltachas, Vokietija. Jeigu įmanoma, teisinių ginčių sprendimo vieta - Rotvailas (Rottweil), Vokietija.

Hansgrohe SE 
Auestraße 5-9 
77761 Šiltachas 
Vokietija
 

Serviso centras Lietuvoje
Hansgrohe SE atstovybė
Santoza
Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius 
1 laiptinė, 4 aukštas 
Biuro tel. +370 5 2043291
Mob.tel.  +370 685 62824; +370 655 33816
Mūsu prekybos partneriai.

Raskite prekybos vietą