Savanoriška gamintojo garantija

5 metų garantija kaip įmonės filosofijos sudedamoji dalis

Pagrindinė įmonės „Hansgrohe“ politikos sudedamoji dalis – savo klientams visada pasiūlyti aukščiausią kokybę. Todėl pirmiesiems galutiniams vartotojams (kaip apibrėžta toliau) siūlome savanorišką gamintojo garantiją mūsų gaminiams, nepaisant jų pardavėjų teikiamos garantijos. Reikalavimai ir išsami informacija apie šią savanorišką garantiją pateikiama tolesnėse garantijos sąlygose.

Mūsų teikiamos garantijos sąlygos

5 gamintojo garantija

I.    Bendroji informacija

„Hansgrohe“ pirmiesiems galutiniams klientams teikia „hansgrohe“ produktams gamintojo garantiją. Ši savanoriška gamintojo garantija taikoma kartu su teisėtomis teisėmis, kurias pirmajam galutiniam vartotojui užtikrina pardavėjas. Tai neturi jokio įtakos bet kokioms kitoms pirmojo galutinio kliento pretenzijoms „Hansgrohe“ (pvz., dėl produkto garantijos) (žr. tolesnį VII punktą).

„Pirmasis galutinis klientas“ yra toks klientas, kuris „hansgrohe“ produktą kaip pirmasis vartotojas įsigyja tiesiogiai iš „Hansgrohe“ arba kito „Hansgrohe“ prekybos atstovo (ypač iš santechnikos įmonių, specializuotų prekybos atstovų, statybinių medžiagų parduotuvių). „Vartotojai“ pagal šią gamintojo garantiją yra kiekvienas fizinis asmuo, įsigijęs „hansgrohe“ produktą asmeniniam naudojimui, ir nenaudoja jo verslo ar savarankiškos profesinės veiklos tikslais (pvz., perparduoti arba sumontuoti trečiosioms šalims). 

Ši gamintojo garantija taikoma tik pirmajam galutiniam klientui ir jos negalima perleisti. Todėl jei „hansgrohe“ produktą pirmasis galutinis klientas perparduoda, garantija neperleidžiama įsigijusiam tą produktą, neatsižvelgiant į tai, kad produktą įsigijęs subjektas taip pat yra vartotojas.

II.    Garantijos taikymo sritis, garantinis laikotarpis

„Hansgrohe“ pirmajam galutiniam klientui užtikrina, kad jo įsigytas „hansgrohe“ produktas neturi medžiagų, gamybos ir konstrukcijos trūkumų. Šiuo klausimu atsižvelgiama į žinių ir technologijų būklę pagaminimo momentu. 

Ši garantija taikoma visiems „hansgrohe“ produktams 5 metus nuo pardavimo datos, kai produktą įsigyja pirmasis galutinis klientas, tačiau ne ilgiau kaip 6 metus nuo pagaminimo datos. Išimtis taikoma šiame puslapyje nurodytiems „hansgrohe“ produktams.

Garantinis laikotarpis nepratęsiamas dėl pagal šią gamintojo garantiją suteiktų paslaugų, ypač taisant produktą ar jį pakeičiant. Tokiais atvejais garantijos trukmė taip pat nepradedama skaičiuoti iš naujo. Ši sąlyga išlieka nepakitusi, jei prie pakaitinio produkto pridedama garantija, nes tai nėra nauja garantija ir garantinis laikotarpis nepradedamas skaičiuoti iš naujo.

Reikalavimai atlyginti padarytą žalą arba su atsakomybe už produktus susiję reikalavimai tenkinami tik pagal privalomus įstatymų reikalavimus.
Ši gamintojo garantija taikoma tik pirmiesiems galutiniams klientams, kurie atitinkamą produktą įsigijo šalyje, kurioje „Hansgrohe“ turi savo pardavimų įmonę arba jai atstovauja prekybos partneris. 

III.    Taikymo forma ir terminai, senaties terminas

Norint pareikšti pretenzijas pagal šią garantiją, reikia, kad pirmasis galutinis klientas raštu praneštų „Hansgrohe“ arba „Hansgrohe“ prekybos partneriui, iš kurio įsigijo „hansgrohe“ produktą, apie defektą. Šį pranešimą apie trūkumus būtina pateikti per du mėnesius nuo to momento, kai pirmasis galutinis klientas nustatė „hansgrohe“ produkto trūkumą ar turėjo jį nustatyti, ir visais atvejais – nesibaigus garantiniam laikotarpiui. Įrodymus, kad garantinis laikotarpis dar nesibaigė, turi pateikti vartotojas; tokiu įrodymu gali būti pateikiamas „hansgrohe“ produkto pirkimo čekis. 

Rašytiniame pranešime apie trūkumus turi būti:

 • pateiktas išsamus trūkumo aprašymas,
 • nurodytas pirmojo galutinio kliento vardas ir pavardė ir adresas bei
 • pateiktas įrodymas, kad klientas „hansgrohe“ produktą įsigijo kaip pirmasis galutinis klientas ir kada jis įsigijo tą produktą, pvz., pirkimo čekis su nurodyta pirkimo data, „Hansgrohe“ prekybos partnerio pavadinimas bei produkto pavadinimas ir (arba) „Hansgrohe“ prekės numeris.

Rašytinį pranešimą apie trūkumus reikia siųsti el. paštu info@hansgrohe.lt arba naudojantis kontaktine forma, pateikta https://www.hansgrohe.lt/contact?topic=complaintLT. „Hansgrohe“ su siuntėju susisieks per 3 darbo dienas po pranešimo apie trūkumus gavimo. Iki šio laikotarpio pabaigos ir arba jei nenurodyta kitaip, produkto negalima išmontuoti. Kita procedūra taikoma, jei galimi didžiuliai nuostoliai. 

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, pretenzijai dėl garantijos taikomas senaties terminas. Jei pretenzija buvo pateikta per garantinį laikotarpį ir laikantis pirmiau nurodytų reikalavimų, tačiau „Hansgrohe“ garantinių įsipareigojimų neįvykdė, senaties terminas patęsiamas iki garantinės paslaugos įvykdymo.

IV.    Garantijos sąlygos ir išimtys

Ši garantija taikoma su sąlyga, kad atitinkamas „hansgrohe“ produktas buvo tinkamai sumontuotas laikantis „Hansgrohe“ montavimo nurodymų ir pripažintų technikos taisyklių (pvz., jį sumontavo meistro vadovaujama įmonė arba įgaliota specializuota įmonė) bei laikantis „Hansgrohe“ eksploatavimo ir montavimo nurodymų. Tai, be kita ko, apima ir tai, kad, atsižvelgiant į gaminį, prieš montuojant gaminį arba po statybos darbų pagal galiojančius standartus būtų tinkamai išplauti įvadiniai vandentiekio vamzdžiai, įrenginiai atitiktų prie „hansgrohe“ produkto pridedamas schemas, o vandentiekio tinklo darbinis slėgis būtų patikrintas pagal techninius reglamentus. 

Jei „Hansgrohe“ gali įrodyti arba kyla objektyviai pagrįstas įtarimas, kad šios būtinosios sąlygos neįvykdytos, „Hansgrohe“ gali atsisakyti patenkinti garantinius įsipareigojimus, nebent pirmasis galutinis vartotojas įrodo, kad pirmiau nurodytos būtinosios sąlygos yra įvykdytos.

Visos eksploatavimo ir montavimo instrukcijos arba bet kokios kitos techninės instrukcijos yra pridedamos prie kiekvieno „hansgrohe“ produkto, jas galimarasti: www.hansgrohe.com .

Gamintojo garantija neteikiama, jei:

 • „hansgrohe“ produktas naudojamas komerciniais tikslais arba vykdant savarankišką profesinę veiklą;
 • nepateiktas pranešimas apie trūkumus ir per anksti išmontavus sugedusį „hansgrohe“ produktą, kol neatlikta ekspertizė arba jei negautas „Hansgrohe“ nurodymas (žr. III punktą);
 • nesilaikoma pridedamų arba www.hansgrohe.com pateikiamų eksploatavimo ir montavimo instrukcijos arba atitinkamų saugos priemonių;
 • „hansgrohe“ produktas netinkamai techniškai prižiūrimas ar remontuojamas, ypač jei remontas ar techninė priežiūra vykdomi naudojant ne originalias „hansgrohe“ atsargines dalis;
 • montavimas arba eksploatavimo pradžia buvo įvykdyti netinkamai;
 • „hansgrohe“ produktas naudojamas ne pagal numatytą ar rekomenduojamą naudojimo paskirtį arba kitaip netinkamai naudojamas arba juo piktnaudžiaujama (įskaitant naudojimą kitiems skysčiams, o ne geriamajam vandeniui);
 • atliktos produkto modifikacijos, ypač montuojant, nuimant ar keičiant atskiras „hansgrohe“ atskiras dalis ar komponentus, arba
 • buvo pašalintas, pakeistas ar neatpažįstamai pažeistas ant „hansgrohe“ produkto nurodytas gamybos / serijos numeris arba pagaminimo data.

Ši gamintojo garantija netaikoma:

 • produkto trūkumams, atsiradusiems transportuojant, montuojant ar dėl išorės poveikio (susidūrimas, smūgis, kritimas);
 • produkto trūkumams ar sugadinimams, atsiradusiems dėl pardavėjo, montuotojo ar trečiųjų asmenų kaltės;
 • jei produkto trūkumas susijęs su įprastu susidėvėjimu (pvz., įbrėžimais, nusitrynimai) ar tyčiniu sugadinimu (kai turtinė žala padaroma dėl aplaidumo, kaltė nustatoma solidariai);
 • susidėvinčioms dalims, pvz., tarpinėms, žarnoms;
 • eksploatacinėms medžiagoms, pvz., baterijoms, filtrams ar aeratoriams;
 • dužioms dalims, pavyzdžiui, stiklui, lemputėms, veidrodžiams;
 • nedideliems „hansgrohe“ produkto nustatytųjų savybių nukrypimams, kurie neturi įtakos „hansgrohe“ produkto naudojimo vertei;
 • patekusiems nešvarumams, vandens smūgiams, ypač karšto vandens smūgiams, nuostoliams dėl kalkių nuosėdų, ledo ar kitų aplinkos poveikių (pvz., drėgmės, karščio), eksploatavimo ir valdymo trūkumams, agresyviam aplinkos, cheminių medžiagų, valiklių, viršslėgio arba pernelyg mažo slėgio arba pernelyg didelio ar pernelyg mažo linijos įtempio poveikiui;
 • jei produktas pažeistas dėl nenugalimos jėgos sąlygų ar stichinių nelaimių, ypač, tačiau neapsiribojant, potvyniais, žaibo smūgiais, gaisrais, šalčio arba elektros maitinimo svyravimų poveikiais;
 • pasekminei žalai ir
 • pavyzdiniams arba parodų produktams, 2-os rūšies produktams ir pan.

V.    Paslaugos garantijos taikymo atveju

Esant garantijos tenkinimo atvejui pagal I–IV skirsnius, „Hansgrohe“ vykdo gamintojo garantijos įsipareigojimus savo nuožiūra ir laikydamasi toliau nurodytų atitinkamam „hansgrohe“ produktui taikomų taisyklių: 1) remontuoja arba pateikia tam reikiamas atsargines dalis, 2) keičia produktą arba 3) pirmajam galutiniam klientui grąžina pirkimo kainos sumą.
1)    Remontas
Paprastai, gavęs išankstinį „Hansgrohe“ sutikimą, pirmasis galutinis klientas sugedusį „hansgrohe“ produktą atiduoda remontuoti vietiniam specialistui. Tokiu atveju pagal gamintojo garantiją nemokamai pristatomos reikiamos atsarginės detalės. Jeigu įmonė „Hansgrohe“, informuodama raštu, nusprendžia produktą taisyti pati, ji dengia atsiradusias atsarginių detalių, montavimo ir kitų darbų sąnaudas bei visas „hansgrohe“ produkto transportavimo ar siuntimo išlaidas. Pirmasis galutinis klientas turi suteikti prieigą prie „hansgrohe“ produkto.
2)    Keitimas
Keitimo atveju sugedęs „hansgrohe“ produktas nemokamai pakeičiamas nauju tos pačios rūšies, kokybės ir to paties modelio „hansgrohe“ produktu. Jeigu, gavus raštišką pranešimą apie trūkumą, atitinkamas „hansgrohe“ produktas nebegaminamas, įmonė „Hansgrohe“ turi teisę pateikti panašų produktą. Transportuoti ar siųsti įmonei „Hansgrohe“ arba „Hansgrohe“ prekybos partneriui bei vykdyti bet kokias su „hansgrohe“ produkto keitimu susijusias priemones (įskaitant išardymą ir pakartotinį montavimą) leidžiama tik gavus išankstinį „Hansgrohe“ sutikimą. Jeigu įmonė „Hansgrohe“ pritaria, kad būtų imtasi planuojamų priemonių, ji padengia priemonių vykdymo sąnaudas. Pirmasis galutinis klientas, jeigu nesusitarta kitaip, įsipareigoja naują „hansgrohe“ produktą pats atsiimti iš artimiausio „Hansgrohe“ prekybos atstovo. Pakeistas „hansgrohe“ produktas, jį išmontavus, vėl tampa „Hansgrohe“ nuosavybe.
3)    Pirkimo kainos grąžinimas
Jeigu „Hansgrohe“ nusprendžia grąžinti produkto pirkimo kainą ir šį sprendimą patvirtina raštu, pirminis galutinis klientas produktą grąžina, o „Hansgrohe“ jam grąžina sumokėtą pirkimo kainą. Grąžinant pirkimo kainą, sugedusio „hansgrohe“ produkto nuosavybės teisės atitenka „Hansgrohe“.

VI.    Neteisėtos pretenzijos dėl garantijos pasekmės

Jei klientas apie trūkumą, kuris pagal šią gamintojo garantiją neatitinka garantinių paslaugų teikimo būtinųjų sąlygų, praneša kaip apie garantinį atvejį, tai dėl produkto siuntimo ar transportavimo atsiradusias išlaidas turi padengti pirmasis galutinis klientas. Papildomai pirmasis galutinis klientas turi padengti išlaidas, įskaitant darbo sąnaudas, kurias „Hansgrohe“ patiria dėl produkto išardymo ar tyrimo bei dėl grąžinamo produkto transportavimo.
Jeigu pirmasis galutinis vartotojas informuojamas, kad garantija netaikoma ir kokios numatomos preliminarios taisymo sąnaudos, bet vartotojas pageidauja, kad produktas būtų sutaisytas, jis turi padengti visas atsarginių detalių ir darbo sąnaudas.
Jeigu pardavimo metu „hansgrohe“ produktas trūkumo, dėl kurio teikiama pretenzija, neturėjo, kiekvienu atskirtu atveju „Hansgrohe“ geranoriškai sprendžia, ar trūkumą pašalinti. Tokiu atveju – pirmasis galutinis klientas neturi teisės reikalauti pašalinti trūkumą.

VII.    Kitos teisės

Be teisių pagal šią savanorišką gamintojo garantiją pirmasis galutinis vartotojas turi neribotas teisės aktuose nustatytas teises. 
Ši gamintojo garantija neturi įtakos jokioms papildomoms teisinėms ar sutartinėms teisėms (ypač garantijos teisėms), kurias pirmajam galutiniam vartotojui užtikrina „hansgrohe“ pardavimo partneris.
Taip pat ir įstatymais nustatytų pirmojo galutinio kliento teisių „Hansgrohe“ atžvilgiu ši garantija nei apriboja, nei pakeičia. Tai ypač pasakytina apie privalomai taikomas garantijos teikimo taisykles pagal Produktų garantijos įstatymą arba bet kokią „Hansgrohe“ deliktinę atsakomybę.
Pirmojo galutinio kliento teisių tęstinumas užtikrinamas neatsižvelgiant į tai, ar yra nustatytas garantinis atvejis ir ar pirmasis galutinis naudotojas pasinaudojo garantija.

VIII.    Kontaktai

„Hansgrohe SE“                
Auestraße 5-9          
77761 Šiltachas                
Vokietija

info@hansgrohe.lt     

 

Serviso centras Lietuvoje
Hansgrohe SE atstovybė
Santoza
Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius 
1 laiptinė, 4 aukštas 
Biuro tel. +370 5 2043291
Mob.tel.  +370 685 62824; +370 655 33816

info@santoza.lt

 

Mūsu prekybos partneriai.

Raskite prekybos vietą